خدمات آموزشی
خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

دوره‏ های آموزشی تحلیل و طراحی

ارایه دوره‏های آموزشی مختلف شامل دوره‏ های تحلیل دینامیکی، تحلیل حساسیت، مدل سازی و شبیه‏ سازی ریاضی، مدل سازی تجربی ، الزامات و مراحل طراحی (طراحی مفهومی ،طراحی اولیه، طراحی دقیق)، تحلیل خطا، تحلیل FMEA و ارزیابی قابلیت اطمینان شیرآلات صنعتی،  سیستم ‏های دوار و سامانه ‏های انتقال حرارت