سیستم‏های دوار
سیستم‏های دوارسیستم‏های دوار

طراحی و ساخت توربین و کمپرسور

شرکت پویانه گستر ریواس آمادگی خود را برای اجرای  مباحث زیر در زمینه طراحی و ساخت سیستم‏ های دوار اعلام میدارد

  • ساختار شناسی انواع کمپرسورها و طراحی کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز
  • ساختارشناسی و طراحی توربین شامل طراحی و محاسبات پروفیلاسیون پره های توربینی، طراحی نوع اتصال پره ‏ها به دیسک و طراحی دیسک توربین
  • طراحی انواع آب بندها، محاسبات تکیه گاه ها و انتخاب یا تاقان ها، طراحی روتور و محاسبات سازه ای آن.
  • ارزیابی و تحلیل ارتعاشات در روتور، دیسک ،  پره ها و محاسبات ارتعاشی روتور.
  • طراحی ساختاری و سازه ای دیسک کمپرسورها و توربین