مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت

تدوین دستورالعمل‏ های کیفیت و نظارت بر اجرا

مهمترین مباحث کیفیتی که در این بخش ارزیابی و اجرا می‏ گردد به شرح زیر می‏باشد:

  • تدوین فرم ‏ها و دستورالعمل‏ های کیفیت برای بخش‏های تولید، مونتاژ و تست
  • کنترل کیفی و ابعادی قطعات بر مبنای الزامات کیفیت و تلرانس‏ های مجاز
  • ارزیابی نتایج تست‏ های مختلف بر اساس دستورالعمل اجرای تست
  • انجام استعلام از بخش ‏های فنی و طراحی در مواقع مورد نیاز
  • طراحی و اجرای فرایند تحلیل مدهای خطا و اثرات آن در مراحل مختلف طراحی و تولید (FMEA & DFMEA)