مدیریت تست
مدیریت تست

مدیریت تست

پیاده ‏سازی مدار و اجرای تست

مهمترین وظایف این بخش به شرح زیر می‏باشد:

  • تعیین لیست تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد مدار تست بر اساس مدار مربوطه
  • نظارت بر پیاده‏ سازی مدار تست
  • اجرای فرایندهای ایمنی و الزامات تامین فشار و دبی برای اجرای تست
  • اجرای تست‏ های مختلف تعریف شده از جانب بخش طراحی
  • ثبت و ارسال داده ‏های تستی به بخش‏های دیگر جهت تحلیل و ارزیابی نتایج تست