فناوری و تولید
فناوری و تولید

فناوری و تولید

مونتاژ و تولید بر مبنای الزامات

مهمترین وظایف این بخش به شرح زیر می‏باشد:

  • نظارت بر فرایند ساخت و تولید قطعات بر اساس الزامات نقشه فنی
  • تدوین دستورالعمل مونتاژ زیرمجموعه‏ ها و محصول نهایی
  • اجرای فرایند مونتاژ زیرمجموعه ‏ها و محصول نهایی
  • پاسخ‏گویی به استعلام ‏های تست (برای محصولاتی که مراحل طراحی آنها نهایی شده است)