طراحی و مهندسی
طراحی و مهندسی

طراحی و مهندسی

طراحی مفهومی تا تست پذیرش

تمامی مباحث طراحی از مرحله‏ ی طراحی مفهومی و اولیه تا ایجاد نقشه‏ های ساختی در این بخش انجام می‏ پذیرد. مهمترین فعالیت‏ های این بخش به شرح زیر می‏ باشد:

  • ارزیابی و اصلاح الزامات و مطابقت با استانداردهای API و IPS
  • طراحی مفهومی، طراحی اولیه، طراحی دقیق و ایجاد نقشه‏ های فنی و ساختی
  • مدل سازی ریاضی و تجربی به منظور ارزیابی مراحل مختلف طراحی
  • شبیه‏ سازی و تحلیل دینامیکی، شبیه‏ سازی ‏های سیالاتی و سازه‏ای
  • تعریف تست‏ های مورد نیاز سازه‏ای، عملکردی و مدیریت کیفیت
  • طراحی مدار تست و نظارت بر پیاده‏ سازی آن و تحلیل نتایج تست
  • تدوین دستورالعمل انجام تست و معیارهای پذیرش یا رد محصول
  • پاسخ‏گویی به استعلام ‏های طراحی و تست (قبل از مرحله تست پذیرش)