اداری و مالی
اداری و مالی

اداری و مالی

بصورت یک بخش یکپارچه و زیر نظر مجموعه گلدن گروپ خدمات مربوطه را ارایه می‏ نماید.