ماموریت
ماموریت

ماموریت

طراحی سیستمی و دینامیکی بنیادی
طراحی و تهیه اسناد ساختی انواع ولوهای صنعتی فشار بالا و سیستم ‏های دوار جهت ساخت داخل بر اساس الزامات مشتری (Tailor made)
تحلیل دینامیکی و بهینه ‏سازی
شبیه ‏سازی و اعتباریابی
محاسبات انتقال حرارت و تست
طراحی و پیاده‏ سازی تست و مدارهای مربوطه
کنترل کیفیت و تضمین کیفیت در فرایندهای تولید
ارایه خدمات آموزشی و علمی-کاربردی
نظارت و بازرسی مهندسی به عنوان عامل چهارم
تامین کالا و تجهیزات